top of page

האסיפה הכללית

הצטרפות לאסיפה הכללית

האספה הכללית היא אחד ממוסדות העמותה המתחייבים בחוק. האספה הכללית מונה את כל חברי העמותה שהתקבלו אליה בהתאם לתקנון. חברי העמותה זכאים להצביע במסגרת האספה הכללית על כל נושא העולה לדיון. החלטות האספה מחייבות את העמותה ואת בעלי התפקידים בה. 

 

האסיפה מתכנסת מספר פעמים בשנה על מנת לדון בפעילות העמותה, לאשר דו"חות ואף לבחור את חברי הועד המנהל אחת לשנתיים.

מפגש האסיפה הקרוב יתקיים בזום ביום שלישי ה-17.1.2023  בשעה 20:00. זימון לפגישה יישלח בסמוך לתאריך לחברי האסיפה.

על סדר היום:​

  • קיום בחירות לוועד חדש אשר יפעל עד שנת 2025 (שנתיים קלנדריות).

  • קיום בחירות לוועדת הביקורת אשר תפעל עד שנת 2025 (שנתיים קלנדריות).

 

חברי האסיפה הכללית אשר מעוניינים להיות חלק מועד העמותה רשאים להגיש מועמדותם באמצעות מילוי הטופס הנ"ל

חברי האסיפה הכללית אשר מעוניינים להיות חלק מוועדת הביקורת  רשאים להגיש מועמדותם באמצעות מילוי הטופס הנ"ל

בבחירות ייבחר וועד אשר מונה 6 חברים (2 מקומות שמורים עבור נשים), ויו"ר וועד אשר ייבחר מתוך החברים הנבחרים.
הבחירות הינן בחירות חשאיות ואישיות. כל חבר אסיפה יקבל קישור לטופס בו יהיו רשומים שמות כל האנשים שהגישו מועמדות ומתוכם ייבחר 6 המועמדים להם ברצונו להצביע. 6 המועמדים שיזכו בכמות הקולות הגבוהה ביותר יבחרו לכהונת הוועד לשנתיים הקרובות. בטופס שיישלח יוצגו גם המועמדים לוועדת הביקורת. 2 המועמדים שיזכו בכמות הקולות הגבוהה ביותר יבחרו לתפקיד ראש וועדת הביקורת וחבר הוועדה. 

 

כדי להיות חלק מהאסיפה הכללית של ההתאחדות, יש לחדש את החברות אחת לשנה. לצורך זה צריך למלא את הטופס הנ"ל ולשלם דמי חבר לאסיפה הכללית על סך 25 ש"ח (לינק לתשלום). 

חבר חדש אשר יצטרף לאסיפה הכללית יקבל מייל המאשר את הצטרפותו ואת סדר היום לאסיפה

ניתן לבקש חברות/לחדש חברות לאסיפה ו/או להגיש מועמדות לתפקיד חבר וועד/חבר ועדת ביקורת עד ל- 10.1.23 בחצות. 

לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות במייל ceo@ifda.org.il

bottom of page